Brogade med brosten

Teknik- og miljøudvalget har sammen med Økonomiudvalget nu truffet en afgørelse, og imødekommer ønsket om at bevare brostenene i Brogade

Belægningen i Brogade vil i fremtiden kun bestå af granit. Gadens kørebane befæstes med de eksisterende brosten, nu lagt i et trugformet profil. Trugformen er karakteristisk for KlimaByens øvrige gader i Bykvarteret.
Kørebanens bredde reduceres til 3,5 meter for at sikre tilstrækkelig fortovsbredde og mulighed for at passere trapper uden at skulle træde ud på kørebanen, som man gør i dag. For at tilgodese kørestolsbrugere, gangbesværede med rollatorer og folk med barnevogne anlægges to bordurstens-linjer i granit i hver side som et jævnt fortov. Bordurstens-linjen tættest på vejmidten får 2 cm lysning (opspring) og danner dermed kantsten. Mellem de to rækker bordursten lægges to rækker brosten med en plan gangvenlig overflade. Ind mod facaderne afsluttes fortovet med fire rækker plane brosten. I arealet, der ligger mellem fortov og facaderne, lægges den karakteristiske knoldebro, som også i dag kanter gangarealet.

Hvordan sikrer vi belægningen?
Vandet ledes i gadens midte hen over brolægningen. For at sikre fugerne mod erosion, skal de være cementbaserede og hele belægningsopbygningen under kørebanen være i beton, så fugerne ikke knækker og smuldrer. Konsekvensen er, at efterfølgende gravearbejder i gaden besværliggøres pga. betonpladen. Derfor vil eksisterende ledninger i gaden blive renoveret i forbindelse med omlægningen.

Brohovedet
Det brohoved, der tidligere lå for enden af Brogade og har givet navn til gaden, vil i KlimaByens projekt blive formmæssigt genskabt. Det gamle brohoved synliggøres i belægningen som et juvelformet bassin. Bassinet etableres med brosten omgivet af en bred ramme/siddekant af klinker. Brohovedets belægning vil være de samme brosten som i Brogade. Dermed skabes der en synlig sammenhæng mellem den historiske Brogade og brohovedet, der var med til at starte udviklingen af Middelfart.

Anlægsarbejdet i Bykvarteret påbegyndes vinteren 2017/2018.